Dual Match Bavaria - Bosnia & Herzegovina 10:10

Munich, FRG

July 4, 1958

51kg Franjo Brandalek YUG Hermann FRG PTS
54kg Knezevic YUG Meier FRG DRAW
57kg Miloslav Paunovic YUG Koester FRG PTS
60kg Tritt FRG Hasan Lugic YUG PTS
63,5kg Biberger FRG Ismet Kavgic YUG PTS
67kg Baminger FRG Ahmet Zagorica YUG DRAW
71kg Siegfried Dietl FRG Borivoje Novakovic YUG PTS
75kg Horst Sladacek FRG Bakija Dervisevic YUG PTS
81kg Asim Fisek YUG Hermann II FRG PTS
+81kg Branislav Davidovic YUG Niessner FRG PTS

thanks to Sanjin Guska


Duals Index | 1958 Results