2.Russian National Championships - Chelyabinsk - June 1993


Champions:

48kg Eduard Gaifulin
51kg Albert Pakeyev
54kg Raimkul Malakhbekov
57kg Vyacheslav Vlasov
60kg Sergey Galikeyev
63,5kg Sergey Shcherbakov
67kg Alexandr Shkalikov
71kg Husein Kurbanov
75kg Alexandr Lebziak
81kg Igor Kshinin
91kg Nikolay Maksimov
+91kg Andrey Aulov

Russian Champs history | 1993 Results