Soviet Union U-20 National Championships - Tomsk - March 1974


Champions:

 
48kg Alexander Tkachenko
51kg Viktor Rybakov
54kg Kotovshchikov
57kg Khayrudtinov
60kg Valeri Limasov
63,5kg Nikolay Sigov
67kg Alexander Zhuravlev
71kg Vladimir Danshin
75kg Alexander Krupin
81kg Mikulskis
+81kg Sergey Plisov


Soviet Union National Championships History | National Champs Index | 1974 Results