Nepali Junior Selection National Tournament

Kathmandu

June 28-29, 2017

winners first


Semifinals 

2017-06-28 52kg Om Pariyar Yeman Shrestha
2017-06-28 52kg Rojit Maharjan Puskar Lal Shrestha

Finals 

2017-06-29 52kg Om Pariyar Rojit Maharjan
2017-06-29 64kg Sayaj Bahadur Shrestha Sonam Sherpa

thanks to Tibor Kincses


2017 Results